Speedtest    Mapa dojazdu   

Biuro obsługi klienta     52 3832815, +48 601 829 680

Image

Biuro obsługi klienta
52 3832815, +48 601 829 680

Regulamin subskrypcji

§  1.


1.   Osoba przystępująca do subskrypcji newslettera „Wiadomości COMAX” wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.


§ 2.


1.   F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza rozsyła newsletter elektroniczny „Wiadomości COMAX” do wszystkich osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza informacji handlowych w rozumieniu ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.   Do subskrypcji można przystąpić:
a) poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu na stronie www.comax.pl/kontakt

 

3.   Po otrzymaniu przez F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza adresu poczty elektronicznej subskrybenta „Wiadomości COMAX” prześle na podany adres e-mail autoryzujący.
Po dokonaniu pełnej autoryzacji, subskrybent może otrzymywać pocztą elektroniczną newsletter z F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza.

 

4.   Osoba, która w przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza.


§ 3.


1.   Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych osobowych w bazie danych osobowych F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie inne dane osobowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przesyłanie newslettera.

 

2.   Subskrybent zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej celem
poinformowania o nowych produktach, usługach lub promocjach produktów F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza.

 

3.   F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w przesyłaniu newslettera, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Subskrybent zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania
danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.


§ 4.

 
1.   Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

 

2.   Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera subskrybent powinien:
      a) wpisać imię oraz adres e-mail w formularzu Newsletter na stronie www.comax.pl/kontakt i nacisnąć przycisk rezygnuję;

 

3.  F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza zastrzega, iż newsletter „Wiadomości COMAX” nie będzie przesyłany na te adresy poczty elektronicznej, z których nastąpił zwrot przesłanej wiadomości z wyrażoną chęcią rezygnacji

§ 5.


1.   F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.

 

2.   W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

3.   F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.comax.pl.  
W takim przypadku F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akcepuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w § 4 ust. 2 regulaminu.

4.   Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z newsletterem oraz reklamacje usługi przesyłania newslettera prosimy kierować za pośrednictwem formularza sekretariat na stronie www.comax.pl/kontakt, będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.

Search

Biuro Obsługi Klienta czynne

Pon.-Pt.(9:00 - 17:00)
Sob.(9:00 - 13:00)

Informacje w sprawie Internetu

tel. +48 52 383 28 15
lub +48 601 829 680